ОРОН НУТАГ

  • 8574

    ХӨВСГӨЛД ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ЛЭНД...

    Улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй “Газрын кадасртын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг ...

Facebook messenger