Хууль

  • 407

    ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ...

        МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ    2014 оны 07 сарын 01 өдөр ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуу...

Facebook messenger