2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                                                                       БАТЛАВ

                                                                                                                                                                                  ЗАСАГ ДАРГА                                    Д.БАТХҮРЭЛ               

 

 

ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2014-01-16

 

Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зорилго:”Иргэдэд ойр, уян хатан, идэвхитэй, санаачлагатай, цомхон, чадварлаг, үр дүнд чиглэсэн байх”-д оршино.

 

¹

Õèéõ àæëûí íýð

Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í

Õàðèóöàõ ýçýí

õóãàöàà

Авах арга хэмжээ

Íýã.Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí òàëààð

            1.1.Сумын ИТХ, тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулах асуудал:

1.1.1

Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэлэлцүүлэн батлуулах.

2014 онд зохих түвшинд хүрнэ.

Б.Эрдэнэнаран,

албад

1-р сард

Комисс томилж үндсэн чиглэлийг боловсруулна

1.1.2.

Засаг даргын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн явцын талаар

2014 онд хийгдэх ажил тодорхой болж зохих түвшинд хүрнэ

Засаг дарга Д.Батхүрэл, албад

жилд

Комисс томилж хэрэгжилтийг тооцож ажиллана

1.1.3

2014 оны төсвийн төслийг хэлэлцүүлэн батлуулах.

Тухайн оны төсөв тодорхой болно.

Засаг дарга Д.Батхүрэл, Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

1-р сард

Төслийг боловсруулах комисс томилно.

1.1.4

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн батлуулах

Газар зохион байгуулалт тодорхой болно.

Засаг дарга Д.Батхүрэл, Газрын даамал Б.Энхмаа

1-р сард

Газар зохион байгуулалтыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ

1.1.5

Хэрэглээний модны хуваарилалтыг ойн мэргэжлийн байгууллагуудад хуваарилах тоо хэмжээг тогтоож батлах.

Мэргэжлийн байгууллагуудад олгосон модны тоо хэмжээ тодорхой болно.

Засаг дарга Д.Батхүрэл, БОТХБТасаг

2 удаа

Байгалийн баялагийг тэгш хүртээмжтэй хуваарилах болно.

1.1.6

Ахуйн зориулалтаар агнах ан, амьтны тоо хэмжээг батлах.

Тоо хэмжээ тогтоогдоно

БОТХБТасаг

1-р улиралд

Тоо хэмжээний дагуу зөвшөөрлийг олгоно.

1.1.7

Усны эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын бүсийг тогтоох.

Хууль хэрэгжинэ

БОТХБТасаг

жилд

Эрүүл ахуй хамгаалалтын бүс тогтоогдоно.

1.1.8

Нийгмийн халамж болон амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн ажлын тайланг хагас, бүтэн жилээр хэлэлцүүлэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

Тухайн оны ажилд дүгнэлт өгөх боломжтой

Халамжийн мсэргэжилтэн М.Ганцоо

Хагас, бүтэн жуилд

Зөвлөлийн гишүүд тайлангаа хамтран бичиж, хуралд оруулж үнэлүүлэх

1.1.9

Төрийн дээд одон медалиар шагнагдах материал, ойн нөхөрлөлийг байгуулах зэрэг асуудлууд

Иргэдийг шагнаж урамшуулна

Засаг даргын Тамгын газар, албад

тухай бүр

Асуудлыг боловсруулах, материал дээр үндэслэж тодорхойлолтыг хүргүүлэх.

1.2.Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлд оруулах асуудал

1.2.1

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, татвар хураалтын явц, татвар хураах үйл ажиллагааг сайжруулах болон татварын орлогыг нэмэгдүүлэх нөөц бололцоог судлан танилцуулах.

Орон нутгийн орлого үнэн бодиттой төлөвлөгдөж далд орлогыг илрүүлэн орлого нэмэгдэнэ.

Төрийн сангийн төлөөлөгч Ж.Оюунбилэг

Татварын улсын байцаагч Д.Энхцэцэг

Жилд

Төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах

1.2.2

Орон нутгийн тохижолт соёлжилт, гудамж хорооллын өнгө үзэмжийг сайжруулах талаар ажил зохиох

Сумын төвийн өнгө үзэмж сайжирна.

4-р багийн Засаг дарга Б.Түвдэндорж

жилд

Төлөвлөгөө боловсруулах, орон нутгийн хөгжлийн санд асуудал оруулах.

1.2.3

Эмзэг бүлгийн хүүхдийг дотуур байранд авах талаар

Эмзэг бүлгийн хүүхдүүд дотуур байранд 100 хувь хамрагдсан байна.

Сургуулийн захирал

Сумын нийгмийн ажилтан

9-р сар

Судалгаа гаргах.

1.2.4

Үзлэг шалгалтын дүн болон комиссын ажлыг хэлэлцүүлж байх

Тухайн цаг үеийн ажил үр дүнтэй явагдана.

Тамгын газрын дарга, байцаагчид

Тухай бүр

Асуудлыг боловсруулж материалыг бүрдүүлэх

1.2.5

Сумын Засаг даргын батламж, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээ, аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн явц

Хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлууд биелэж иргэдэд хүрсэн байна.

Засаг дарга, Засаг даргын орлогч 

Тамгын газрын дарга

Хагас, бүтэн жилээр

Хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Биелэлтийг  зохион байгуулах

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх.

1.2.6

Òºñâèéí ìåíåæåð¿¿ä áàãèéí äàðãà íàðûí àæëûí òàéëàí ìýäýýëëèéã óëèðàë, õàãàñ, á¿òýí æèëä Çàñàã äàðãûí çºâëºëººð õýëýëöýí ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºã÷ áàéõ.

Àæëûí ÷àíàð õàðèóöëàãà äýýøèëíý.

Б.Эрдэнэнаран Тамгын газрын дарга

 Õàãàñ, á¿òýí æèëä

Тайлангуудыг хуулийн хугацаанд хүлээж авах.

Комисс тайланд дүн шинжилгээ хийх

                                                    Хоёр.Судалж боловсруулах, зохион байгуулж гүйцэтгэх ажил

2.1

Хууль тогтоол, тушаал, шийдвэрийн холбогдох заалтыг хяналтанд авч хэрэгжилтийг зохион байгуулан хэрэгжүүлэн ажиллах.

Õóóëü òîãòîîìæ, òºðèéí áîäëîãî îðîí íóòàãò õýðýãæèõ àæèë ñàéæèðíà.

Тамгын газрын дарга

Дотоод ажил эрх зүйн сургалт хариуцсан ажилтан

æèëäýý

Картаар хяналтанд авна

Холбогдох албан тушаалтанд хариуцуулах.

2.2

Төрийн албан хаагчдаас үйл ажиллагааны төлөвлөгөө авч аæèëòíóóäûí ¿ð ä¿íãèéí áîëîí õºäºëìºðèéí ãýðýýã байгуулах

Ажилтан нэг бүртэй үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна

Тамгын газрын дарга

1-р сард

Ажилтан нэг бүр гэрээ байгуулах төслийг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллана.

2.3

Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг ä¿ãíýí æèëèéí àæëûí ¿ð ä¿íãýýð àëáà õààã÷äûã óðàìøóóëàõ, хариуцлага тооцох àðãà õýìæýý àâàõ.

Àëáà õààã÷äûí àæèë  ä¿ãíýãäýæ, õîéøèä àæèëëàõ ÷èãëýë òîäîðõîéëîãäîíî

Тамгын газрын дарга

 YI,XII

Ñàðä

Үр дүнг тооцож урамшуулал болон хариуцлагыг оногдуулна.

2.4

Øèíý æèëýýð îíû øèëäã¿¿ä Ìîíãîëûí öàãààí ñàðààð àëäàðòíóóäûí ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâ÷ Çàñàã äàðãûí çºâëºëä îðóóëàí øèéäâýðë¿¿ëýõ.

Îíû øèëäã¿¿ä, àëäàðòíóóä òîäîð÷ áàéãóóëëàãà õàìò îëíû èäýâõ ñýðãýíý.

Б.Эрдэнэнаран

Тамгын  газрын дарга

II,XII

Ñàðä

Багийн Засаг дарга нар болон ААН байгууллагууд шилдгүүдийн тодорхойлолтуудыг журмын дагуу бүрдүүлэн өгч хуралд оруулах

2.5

Ñóìûí òºñâèéí ã¿éöýòãýë, òºñâèéí òºñëèéã õàãàñ, á¿òýí æèëýýð  ÈÒÕ-ûí õóðàëäààíààð õýëýëö¿¿ëýí áàòëóóëæ, ìºðäºæ àæèëëàõ.

Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн санхүүгийн зөрчилгүй үр дүнтэй ажиллана

Ä.Áàòхүрэл Æ.Îþóíáèëýã

æèëäýý

Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон ажиллана.

2.6

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí áîëîí àëáàäûí òàéëàíã Зàñàã äàðãûí çºâëºëººð õýëýëö¿¿ëæ, үнэлэлт өгөх

Àæëûí òºëºâëºëòèéí ÷àíàð õàðèóöëàãà ñàéæèð÷ õ¿í íýã á¿ðийн хариуцлага өндөржнө

 Тамгын газрын дарга, àëáà õààã÷èä

æèëäýý

Ажилтан бүр ажлын тайлангаа 12-р сарын 25-ны дотор ирүүлсэн байх.

   2.7

2014 îíä îéãîîñ áýëòãýõ õýðýãëýýíèé ìîä ò¿ëýý, àãíàæ áàðèõ àí àìüòíû òîî õýìæýýã òîãòîîõ àñóóäëûã ñóìûí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðàëä îðóóëæ áàòëóóëæ ìºðäºõ.

Õýðýãëýýíèй ìîä ò¿ëýý, àí àìüòíûã õóóëèéí õ¿ðýýíä õÿíàëòòàé àøèãëàõ.

Б.Эрдэнэнаран С.Баярсайхан

I óëèðàëä

Аймгийн ИТХ-аас батлагдсан багцыг баг, мэргэжлийн байгууллагуудад хүн амаас хамааруулан хуваариласан байна.

2.8

Àéìàã, ñóìûí Çàñàã äàðãûí үйл ажиллагааны õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòýíä áàéíãà õÿíàëò òàâüæ, жиë á¿ð áàéãóóëëàãà, ÀÀÍ-ýýð áèåëýëòèéã ãàðãóóëàí íýãòãýæ õ¿ðã¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéõ.

Àéìàã, ñóìûí Çàñàã äàðãûí үйл ажиллагааны õºòºëáºð á¿ðýí õýðýãæèíý

Тамгын газрын дарга

Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт хариуцсан ажилтан

æèëäýý

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бүх байгууллагуудад хүргүүлэн гүйцэтгэлийг заасан хугацаанд авах.

2.9

Ñóìûí Çàñàã äàðãààñ ãàð÷ áàéãàà çàõèðàìæèéí á¿ðäëèéã õàíãàæ õóóëü ç¿éí õýëòñýýð õÿíóóëàí õýðýãæèëòèéã çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàõ.

Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæèéí á¿ðäýë õýðýãæèëò ñàéæèðíà.

Тамгын газрын дарга

 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

æèëäýý

Ажилтнуудын төлөвлөсөн захирамжуудад дотоод ажилтан хяналт тавина

2.10

Çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæ, ò¿¿íèé óäèðäëàãûí òóõàé õóóëèéí õ¿ðýýíä ñóìûí ÈÒÕ-ûí õóðàëäààíû áàéðíû áýëòãýëèéã õàíãàæ, ãàðãàñàí òîãòîîë øèéäâýðèéí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.

ͪӨÁ-ûí õýâèéí ¿éë àæèëëàãàà õàíãàãäàíà

Тамгын газрын дарга

 Дотоод ажил эрх зүйн сургалт хариуцсан ажилтан

Б.Эрдэнэ-Оюун

àëáà õààã÷èä

æèëäýý

Хурлын бэлтгэл хангах ажил болон шийдвэрийн биелэлтийг Засаг даргын Тамгын газар ханган ажиллана.

 

2.11

Ýðõ ç¿éí àæëûí òºëºâëºãººã õèéæ áàòëóóëàн хэрэгжүүлэн ажиллаõ.

Àíõàí øàòíû íýãæ èðãýäèéí õóóëü ýðõ ç¿éí ìýäëýã ñàéæèðíà.

         Х.Гэрэлтуяа

æèëäýý

Төлөвлөгөөг балуулах.

2.12

Татвар төлөгч бүрийг бүртгэлд бүрэн хамруулж татвар хураалтыг бүрэн сайжруулж орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг сар бүр жигд ханган биелүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

Хууль хэрэгжинэ.

Татварын  улсын  байцаагч Д.Энхцэцэг

жилд

Үр дүнгийн гэрээ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллах.

2014 оны татвар төлбөр хураамжийг татвар төлөгч бүрээр гаргаж ногдуулалт хийх.

2.13

НД-ын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг 100 хувиас дээш биелүүлж, өр авлагагүй ажиллах, даатгуулагчийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, НД-ын шимтгэлийн төлөлтөнд хяналт тавьж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

Хууль хэрэгжинэ.

НД-ын улсын байцаагч Д.Мянган

жилд

Шимтгэлийг цалин олгох тухай бүр тооцож оруулах.

Сайн дурын НД-ын шимтгэл төлөөгчдийн хамралтын хувийг нэмэгдүүлэх.

2.14

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, эмч, ажилтан, мэргэжилтний хариуцлагыг өндөржүүлж, Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад НЭМ-ийн салбар зөвлөлийн ажлыг чиглүүлэх.

НЭМ-ийн болон бусад Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүд хэрэгжинэ.

Засаг дарга

Тамгын газрын дарга

ЭМТ-ийн эрхлэгч эмч

жилд

Ажлын төлөвлөгөөг шинэчлэн баталж гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллах.

2.15

Зэвсэгт хүчний 93 жилийн ойн хүрээнд марш тактикийн тэмцээнд бэлтгэх, оролцох, дүйцүүлэх цэргийн сургалт бэлтгэлд хамруулах боломжийг судлах.

Залуучуудад  цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар тодорхой ойлголтыг өгч хуулийг хэрэгжүүлнэ.

Тамгын газрын дарга

Хэсгийн төлөөлөгч

Багийн Засаг дарга нар

3-р сард

Захирамж гарган удирдамж батлуулах.

Цэрэг нэг бүрт сургалт явуулах, бэлтгэл зохион байгуулах.

2.16

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах

Хуулийг хэрэгжүүлнэ.

Тамгын газрын дарга

Багийн Засаг дарга нар

12-р сард

Засаг даргын захирамжийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

2.17

Ээлжит цэрэг татлагын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулах

Хуулийг хэрэгжүүлнэ.

Тамгын газрын дарга

Багийн Засаг дарга нар

5-р сард

18-25 насны 2-р цэргийн үүрэгтэнд зарлан дуудах хүргэх.

Сургалт зохион байгуулах

Тэнцсэн цэргийг 2-р шатны үзлэгт оруулах.

2.18

Хагас, бүтэн жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулах.

Өмч хөрөнгийн хамгаалалт,

ашиглалт сайжирна.

Комисс

6,12-р сард

Комисс томилж удирдамжийг батлах.

Тооллого явуулж дүн мэдээг нэгтгэх.

2.19

Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Хууль хэрэгжинэ

Халамжийн мэргэжилтэн

Сумын нийгмийн ажилтан

2,10-р сард

55 ба 60-аас дээш настай ахмадын судалгаа гаргах.

Шаардагдах хөрөнгийн тооцоог гаргаж бэлтгэлийг хангах.

Хүндэтгэл үзүүлэх цайллагын ажлыг зохион байгуулах.

2.20

Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг сурталчлан ажиллах.

Хууль хэрэгжинэ.

Байцаагч нар

жилд

Ухуулга сурталчилгаа хийх

Сургалт зохион байгуулах

2.21

Тэмдэглэлт өдрийн үйл явдлыг тусгай хөтөлбөртэйгээр зохион байгуулах.

Тэмдэглэлт өдрүүдийн ач холбогдлыг таниулах.

Тамгын  газрын дарга

Тухай бүр

Удирдамж гарган ажиллах

Зардлыг тооцох

2.22

Байгууллагын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

Өвөлжилтийг хүндрэлгүйгээр давж чадна

Комисс

8,9,10-р сард

Засаг даргын захирамжаар комисс томилогдож төлөвлөгөөгөө батлуулах.

Иргэд, малчдаар өвс тэжээл, хужир шүү бэлтгүүлэх ажлыг үе шаттай хийлгүүлж үр дүнг тооцох.

Хуц, ухныг ялган суурилах, худаг уст цэг засах, шинээр гаргах, сурталчилгаа хийх

2.23

Засаг даргын Тамгын газрын гадаад, дотоод тохижолтыг сайжруулах.

Тамгын газрын өнгө үзэмж дээшилж төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд ая тухтай хүргэх боломж бүрдэнэ

Тамгын газрын дарга

Тухайн жилд

Урсгал засварыг чанартай хийлгэж засварын ажилд хяналт тавина

2.24

Статистикийн мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, зохих газарт хүргүүлэх, иргэдэд мэдээлэх.

Үнэн зөв мэдээллээр хангагдана

Төрийн сагийн төлөөлөгч

Багийн Засаг дарга

Графикийн дагуу

Хуулийн хугацаанд үнэн зөв чанартай гаргаж холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх.

2.25

Иргэний гэр бүлийн 8 төрлийн үйлчилгээ, шилжилт хөдөлгөөн хийх, иргэний цахим үнэмлэх олгох.

Иргэд бүртгэлд бүрэн хамрагдсан байна.

Улсын бүртгэгч

Тухай бүр

Тухай бүр шуурхай үйлчлэх.

Мэдээ тайлан гаргах

Холбогдох  баримт материалыг бүрдүүлэх

Шалгаж нягтлах

2.26

Нотариатын үйлчилгээ үзүүлэх.

Хууль хэрэгжинэ.

Тамгын газрын дарга

Тухай бүр

Баримт материалыг нягтлан шалгах

Бүртгэл хөтлөх.

2.27

Тэтгэвэр тэтгэмжийг тавьж олгох

Facebook messenger