ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

 

Монгол улсын Үндсэн хууль 1992 онд шинэчлэн батлагдаж Засаг захиргааны нэгжид өөрчлөлт орж улмаар АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа гэсэн нэр томъёо өөрчлөгдөн “Тамгын газар” гэсэн нэртэй болж бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн байна.

Монгол улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль,  Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, МУ-ын Засгийн газар, аймгийн Засаг дарга,  сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүд, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал түүний Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллах төрийн байгууллага, мэргэжилтэн, албан хаагч, багийн Засаг дарга нарын ажлыг уялдуулан оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангаж орон нутгийн хөгжлийн төлөө  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чанартай, шуурхай хүргэхэд үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ.

Аймгийн засаг даргын 2013-11-20 өдрийн А/362 дугаартай захирамжинд зааснаар 15 орон тоогоор үүнд:

1.Сумын Засаг дарга Д.Батхүрэл

2.Сумын Засаг даргын орлогч П.Ариунсанаа

3.Сумын ЗДТГ-ын дарга бөгөөд ерөнхий менежер М.Оюумаа

4.Төрийн сангийн мэргэжилтэн Ж.Оюунбилэг

5.Дотоод ажил, эрх зүй сургалт сурталчилгаа хариуцсан түшмэл Г.Баярбат

6.Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч С.Баярсайхан

7.МЭҮТ-ийн дарга, мал аж ахуй, үржэл бүртгэл, үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн Д.Болормаа

8.МЭҮТ-ийн малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Батжаргал

9.МЭҮТ-ийн бэлчээр, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо, худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Идэр

10.Сумын нийгмийн ажилтан А.Мөнхжаргал

11.Газрын даамал Ө.Урнаа

12.ЗДТГ-ын ерөнхий нягтлан бодогч Х.Оюунбаатар

13.Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Р.Гантуяа

14.Нярав Х.Долгорсүрэн

15.Жолооч С.Ганбат

Мөн гэрээт ажилтан галч, зарлагаар Б.Түмэндэмбэрэл, А.Батхуяг, Р.Бат-Өлзий,  үйлчлэгч Н.Үенч.

Босоо удирдлагатай Засаг даргатай гурвалсан гэрээ байгуулан хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн ахмад М.Энхболд, цагдаа а/а Б.Наранбаатар, татварын улсын байцаагч Д.Энхцэцэг, нийгмийн даатгалын улсын байцаагч Д.Мянган, улсын бүртгэгч С.Тэмүүжин, халамжийн мэргэжилтэн М.Ганцоо, хөдөлмөрийн мэргэжилтэн Д.Анхбаяр, байгаль хамгаалагч Я.Лхагваа, Б.Цэрэнлхам, Н.Жавхлант

1-р багийн Засаг дарга А.Мөнхтөр

2-р багийн Засаг дарга М.Эрхбаяр

3-р багийн Засаг дарга Р.Бадрах

4-р багийн Засаг дарга Б.Түвдэндорж

5-р багийн Засаг дарга М.Мөнх-Эрдэнэ ажиллаж байна.

 

 

 

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтан бүртэй оны эхнээс эхлэн үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг байгуулан хагас, бүтэн жилээр дүгнэн ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийг хуваарийн дагуу шинэчлэн хууль эрх зүйн дагуу төрийн албаны сонгон шалгаруулалтанд орж тэнцсэн төрийн албан хаагчийг тангараг өргүүлэн ажлын байранд тавигдах үндсэн шаардлагыг хангасан иргэдээр Тамгын газрын бүтцийг бүрдүүлэн төр засгийн бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

            Тамгын газрын үндсэн бүрэлдэхүүнд дээд боловсролтой 13,  тусгай мэргэжлийн 1, бүрэн дунд 5 ажилтан, ажилчин ажилладаг