ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР


  ЗДТГ нь Дуурга багийн 3-р хороонд байрладаг.
35 ажиллагсадтай . 1992 оноос засаг захиргааны  нэгж өөрчлөгдсөнөөр ЗДТГ болсон.
 Манай ЗДТГ нь ажлынхаа үзүүлэлтээр Хөвсгөл аймагтаа 2012, 2013 онуудад 3-р байр эзэлж байв.